54/2005. (XI. 18.) BM-FVM együttes rendelet


határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről szóló 56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendelet módosításáról


A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben — a következőket rendeljük el:

1. §
Határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről szóló 56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendelet 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A kérelem tartalmazza:
“a) a kérelmezo természetes személy nevét, lakcímét, jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezését, székhelyének és telephelyének címét;”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.